Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Hans van Mierlo Interieur- en Industriespuiterij B.V.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Hans van Mierlo Interieur- en Industriespuiterij BV, nader te noemen "HVM", en
derden, nader te noemen "de Klant", al dan niet ter uitvoering van de overeenkomsten.

Artikel 2 - Afwijking van de voorwaarden
Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voorzover HVM de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Een afwijking geldt uitsluitend voor de
overeenkomst waarop zij betrekking heeft.

Artikel 3 - Algemene voorwaarden van de Klant
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant is uitgesloten, tenzij HVM de toepasselijkheid van dergelijke algemene voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 4 - Offertes
Alle mondelinge en schriftelijke offertes, waaronder door HVM gepubliceerde prijslijsten, zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.

Artikel 5 - Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst tussen HVM en de Klant is eerst tot stand gekomen, nadat HVM die schriftelijk heeft bevestigd, of zodra HVM een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de
overeenkomst.

Artikel 6 - Prijzen
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de bewerkingen door HVM tegen de prijzen, genoemd in haar schriftelijke orderbevestiging, dan wel bij gebreke daarvan, tegen
de prijzen af onderneming.

Artikel 7 - Gewijzigde prijzen
7.1. Wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen worden zowel in de vast, als in de niet-vast overeengekomen prijzen doorberekend.
7.2. Naast de in artikel 7.1. genoemde wijzigingen mogen tevens wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijzen worden
doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijzigingen het recht om de overeenkomst te ontbinden in geval de verhoging van de bedongen prijs door HVM plaatsvindt binnen
drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient binnen een week na die kennisgeving plaats te vinden. In dat geval heeft HVM recht op vergoeding van de
gemaakte kosten, die zijn vastgesteld op 1% van de overeengekomen prijs met een minimum van EURO 50,00.

Artikel 8 - Levertijden
De door HVM opgegeven en vervolgens overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige
levering dient HVM schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Indien HVM drie weken na die ingebrekestelling niet aan haar leveringsverplichting heeft voldaan, heeft de Klant het recht de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 9 - Overschrijding levertijden
De overeengekomen levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de
door die derden aan HVM verstrekte gegevens. De levertijden zullen door HVM zo veel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding daarvan door welke oorzaak dan ook, zal de Klant
nimmer het recht geven op enige schadevergoeding of op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding of opschorting van de overeenkomst of op niet-nakoming zijnerzijds van enige verplichting
jegens HVM.

Artikel 10 - Aanvang levertijd
De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst van de overeenkomst, danwel, indien dit later is, op de dag van ontvangst door HVM van de voor de
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en materialen en/of de dag dat HVM een eventueel overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.

Artikel 11 - Afgegeven zaken
Zaken die de Klant aan HVM heeft afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking blijven ook gedurende deze reparatie, ver- of bewerkingsperiode voor risico van de Klant.

Artikel 12 - Vervoer
Franco aflevering dient schriftelijk te worden overeengekomen. HVM zorgt slechts voor het vervoer naar in Nederland gelegen adressen, die met gewone verkeersmiddelen op verharde
wegen bereikbaar zijn. Het vervoer van de zaken geschiedt voor risico van de Klant.

Artikel 13 - Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de Klant binnen 8 dagen na factuurdatum het factuurbedrag te betalen. Het bedrag wordt geacht door HVM te zijn ontvangen, zodra het
is bijgeschreven op één van HVM´s bank- of girorekeningen of in contanten is overhandigd. Girale betalingen dienen te geschieden op de wijze als door HVM op de factuur of
acceptgirokaart is aangegeven. Indien op de dertigste dag na de factuurdatum niet (volledig) is betaald, geldt vanaf die datum de rente van 1% per maand of gedeelte daarvan,
verschuldigd over het onbetaalde bedrag, tenzij wettelijke rente is verschuldigd.

Artikel 14 - Compensatie door de Klant
Zonder schriftelijke toestemming van HVM is compensatie door de Klant niet toegestaan.

Artikel 15 - In gebreke blijven van de Klant
Indien de Klant ook na het verstrijken van een bij aangetekende gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is de Klant verplicht HVM alle
buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies te vergoeden. De door de Klant te vergoeden
buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EURO 50,00.

Artikel 16 - Vooruitbetaling
HVM is te allen tijde gerechtigd, ook nadat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat de Klant op een
door HVM te bepalen termijn en wijze, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtigingen. Zolang de vooruitbetaling niet is geschied of geen zekerheid is gesteld,
is HVM niet tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst gehouden.

Artikel 17 - Controle geleverde zaken door de Klant
De Klant is verplicht de aan hem geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst hiervan nauwkeurig te inspecteren. De Klant dient zichtbaar of eenvoudig te constateren gebreken aan zaken,
alsmede verschillen tussen de afgelverde en de op de factuur vermelde zaken onmiddellijk en in ieder geval binnen acht dagen na levering van deze zaken, schriftelijk aan HVM mede te
delen. Tekortkomingen in de nakoming, welke eerst bij gebruik van de bewerkte zaken blijken, dient hij zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee maanden na aflevering van de
zaken schriftelijk aan HVM te melden. Aan het in behandeling nemen van een reclamering kunnen geen rechten worden ontleend. Bij tijdige schriftelijke melding zullen HVM´s daaruit
voortvloeiende verplichtingen zijn beperkt tot de garantie als hieronder omschreven en heeft de Klant jegens HVM geen verdere aanspraken. Bij gebreke van tijdige schriftelijke melding
vervallen alle eventuele aanspraken van de Klant jegens HVM.

Artikel 18 - Tekortkomingen in nakoming van aannamingsovereenkomst
Tekortkomingen in de nakoming van de aannemingsovereenkomst ten aanzien van een afzonderlijke zaak, die deel uitmaakt van een uit meer zaken bestaande ter bewerking aangeboden
partij zaken, geven de Klant nimmer het recht op een gehele of gedeeltelijke annulering of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 19 - Kleurechtheid en houdbaarheid gebruikte materialen
HVM staat in voor een zorgvuldige wijze van reparatie, ver- of bewerking van de haar door de Klant aangeboden zaken en tevens voor de kleurechtheid en houdbaarheid van de door haar
gebruikte materialen.

Artikel 20 - Garantie
Iedere garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HVM enige herstelwerkzaamheden of wijzigingen aan de goederen worden verricht c.q. aangebracht.

Artikel 21 - Aansprakelijkheid van HVM
De aansprakelijkheid van HVM voor een onzorgvuldige wijze van reparatie, ver- of bewerking is onder alle omstandigheden beperkt tot restitutie van de kosten van reparatie, ver- of
bewerking. De aansprakelijkheid van HVM of enige andere directe of indirecte schade van de Klant of derden, gevolg- en bedrijfsschade daaronder begrepen, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22 - Schade van derden
HVM is niet aansprakelijk voor enige schade hoegenaamd dan ook, gelden door derden. Tenzij er sprake was van grove schuld of opzet zijdens HVM vrijwaart de Klant HVM voor alle
aanspraken van derden terzake schade.

Artikel 23 - Opschorting en ontbinding zijdens HVM
Indien HVM door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

Artikel 24 - Bewijskracht administratie HVM
Behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs zijn terzake van de overeenkomst de administratieve gegevens van HVM beslissend.

Artikel 25 - In gebreke blijven van de Klant van rechtswege
Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige)
surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is HVM gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en
zonder schriftelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, naar haar keuze, zonder dat HVM tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar verder toekomende recht, met name het recht op vergoeding van de schade.

Artikel 26 - Opeisbaarheid vorderingen
In deze gevallen is elke vordering, die HVM op de Klant heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 27 - Houderschap m.b.t. afgegeven zaken
HVM is gerechtigd de zaken welke haar ter reparatie, ver- of bewerking door de Klant zijn aangeboden onder zich te houden tot de Klant volledig aan zijn uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 28 - Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene
voorwaarden, zullen door de bevoegde rechter te ´s-Hertogenbosch worden berecht, tenzij HVM er de voorkeur aan geeft het geschil aan het oordeel van een andere bevoegde, al dan niet
Nederlandse rechter te onderwerpen.
laatste wijziging: maart 2013